معین الدینی س. ش. ا., زند ا., کامبوزیا ج., مهدوی دامغانی ع. و دیهیم فرد ر. (2014) “ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ”, بوم شناسی کشاورزی, 6(2), صص 250-265. doi: 10.22067/jag.v6i2.39367.