مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع. و قبادیم. (2014) “تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت”, بوم شناسی کشاورزی, 6(1), صص 118-129. doi: 10.22067/jag.v6i1.35679.