قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م. و رضوانی مقدم پ. (2010) “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی”, بوم شناسی کشاورزی, 1(2), صص 117-128. doi: 10.22067/jag.v1i2.2693.