قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م. و رضوانی مقدم پ. (2010) “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی”, بوم شناسی کشاورزی, 1(1). doi: 10.22067/jag.v1i1.2660.