فریدیف., رمرودیم., گلویم., سیاهسرب. و خاوری خراسانیس. (2013) “بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور”, بوم شناسی کشاورزی, 5(2), صص 188-197. doi: 10.22067/jag.v5i2.24498.