چوپان ف., بنایان اول م., اسدی ق. و شباهنگ ج. (2014) “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی”, بوم شناسی کشاورزی, 6(2), صص 383-392. doi: 10.22067/jag.v6i2.22665.