زندیه ل., چائی چی م. ر. و احتشامی س. م. ر. (2014) “اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)”, بوم شناسی کشاورزی, 6(2), صص 364-372. doi: 10.22067/jag.v6i2.21686.