تهامی زرندی سیدمحمدکاظم, رضوانی مقدم پرویز, و جهان محسن. 2016. “مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum Basilicum L.”. بوم شناسی کشاورزی 2 (1), 63-74. https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7603.