رضوی دربارسلماز, لکزیانامیر, حلاج نیااکرم, و حق نیاغلامحسین. 2011. “تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum Aestivum L.) و یونجه (Medicago Sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی”. بوم شناسی کشاورزی 2 (1), 19-26. https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7593.