رضائی چیانهاسماعیل, رسولییحیی, جلیلیانجلال, و قدسیمسعود. 2018. “ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer Arietinum L.) و جو (Hordeum Vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی”. بوم شناسی کشاورزی 11 (1), 69-85. https://doi.org/10.22067/jag.v11i1.71201.