عسکری عبدالحسین, اردکانی محمدرضا, وزان سعید, پاک نژاد فرزاد, و حسینی یعقوب. 2019. “اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum Indicum L.) در سطوح تنش خشکی”. بوم شناسی کشاورزی 10 (4), 1229-44. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.63405.