سلیمانپور لیلا, نادری روح اله, بیژن زاده احسان, و امام یحیی. 2019. “مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم”. بوم شناسی کشاورزی 10 (4), 1121-34. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.61421.