بهشتی علیرضا, و سید کابلی احسان. 2016. “تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum Bicolor L. Moench))”. بوم شناسی کشاورزی 9 (3), 848-61. https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.56944.