اداوی ظهراب, و تدین محمودرضا. 2016. “تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو”. بوم شناسی کشاورزی 9 (4), 1117-35. https://doi.org/10.22067/jag.v9i4.53529.