محلوجی رادمنصوره, رضوانی مقدمپرویز, پارسامهدی, اسدیقربانعلی, و شاهنوشیناصر. 2019. “تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum Aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum Tuberosum L.) در منطقه فريمان”. بوم شناسی کشاورزی 10 (4), 1051-66. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.45973.