محمدپوروشواییرقیه, قنبریاحمد, و فاخریبراتعلی. 2017. “اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.)”. بوم شناسی کشاورزی 9 (3), 652-74. https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.40529.