مجاب قصرالدشتیعلی, بلوچیحمیدرضا, یدویعلیرضا, و قبادیمصطفی. 2014. “تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea Mays L. Saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت”. بوم شناسی کشاورزی 6 (1), 118-29. https://doi.org/10.22067/jag.v6i1.35679.