قربانی رضا, کوچکی علیرضا, جهان محسن, نصیری مهدی, و رضوانی مقدم پرویز. 2010. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی”. بوم شناسی کشاورزی 1 (2), 117-28. https://doi.org/10.22067/jag.v1i2.2693.