قربانی رضا, کوچکی علیرضا, جهان محسن, نصیری مهدی, و رضوانی مقدم پرویز. 2010. “استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی”. بوم شناسی کشاورزی 1 (1). https://doi.org/10.22067/jag.v1i1.2660.