فریدیفهیمه, رمرودیمحمود, گلویمحمد, سیاهسربراتعلی, و خاوری خراسانیسعید. 2013. “بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea Mays L.) در شرایط شور”. بوم شناسی کشاورزی 5 (2), 188-97. https://doi.org/10.22067/jag.v5i2.24498.