چوپان فاطمه, بنایان اول محمد, اسدی قربانعلی, و شباهنگ جواد. 2014. “تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی”. بوم شناسی کشاورزی 6 (2), 383-92. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.22665.