زندیه لژیا, چائی چی محمد رضا, و احتشامی سید محمد رضا. 2014. “اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن)”. بوم شناسی کشاورزی 6 (2), 364-72. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.21686.