تهامی زرندی س.; رضوانی مقدم پ.; جهان م. مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. بوم شناسی کشاورزی, v. 2, n. 1, p. 63-74, 18 abr. 2016.