عسکریع.; اردکانیم.; وزانس.; پاک نژادف.; حسینیی. اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی. بوم شناسی کشاورزی, v. 10, n. 4, p. 1229-1244, 18 مارس 2019.