بهشتی ع.; سید کابلی ا. تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench)). بوم شناسی کشاورزی, v. 9, n. 3, p. 848-861, 30 ago. 2016.