محمدپوروشواییر.; قنبریا.; فاخریب. اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.). بوم شناسی کشاورزی, v. 9, n. 3, p. 652-674, 13 مارس 2017.