اردکانی م. ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی. بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 324-338, 14 set. 2014.