معین الدینی س. ش. ا.; زند ا.; کامبوزیا ج.; مهدوی دامغانی ع.; دیهیم فرد ر. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 250-265, 14 set. 2014.