معین الدینیس. ش. ا.; زندا.; کامبوزیاج.; مهدوی دامغانیع.; دیهیم فردر. ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 250-265, 14 سپتامبر 2014.