مجاب قصرالدشتیع.; بلوچیح.; یدویع.; قبادیم. تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 1, p. 118-129, 28 می 2014.