فریدیف.; رمرودیم.; گلویم.; سیاهسرب.; خاوری خراسانیس. بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور. بوم شناسی کشاورزی, v. 5, n. 2, p. 188-197, 4 آگوست 2013.