چوپان ف.; بنایان اول م.; اسدی ق.; شباهنگ ج. تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی. بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 383-392, 14 set. 2014.