زندیه ل.; چائی چی م. ر.; احتشامی س. م. ر. اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). بوم شناسی کشاورزی, v. 6, n. 2, p. 364-372, 4 out. 2014.