تهامی زرندی س., رضوانی مقدم پ., & جهان م. (2016). مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum basilicum L. بوم شناسی کشاورزی, 2(1), 63-74. https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7603