رضوی دربارس., لکزیانا., حلاج نیاا., & حق نیاغ. (2011). تأثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم (Triticum aestivum L.) و یونجه (Medicago sativa L.) در دو خاک آهکی و غیر آهکی. بوم شناسی کشاورزی, 2(1), 19-26. https://doi.org/10.22067/jag.v2i1.7593