رضائی چیانها., رسولیی., جلیلیانج., & قدسیم. (2018). ارزیابی عملکرد کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در کشت مخلوط تحت تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط آبیاری تکمیلی. بوم شناسی کشاورزی, 11(1), 69-85. https://doi.org/10.22067/jag.v11i1.71201