عسکریع., اردکانیم., وزانس., پاک نژادف., & حسینیی. (2019). اثر همزیستی با گونه‌های میکوریزا و پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) در سطوح تنش خشکی. بوم شناسی کشاورزی, 10(4), 1229-1244. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.63405