سلیمانپور ل., نادری ر. ا., بیژن زاده ا., & امام ی. (2019). مدیریت علف¬های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم. بوم شناسی کشاورزی, 10(4), 1121-1134. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.61421