بهشتی ع., & سید کابلی ا. (2016). تأثیر مدیریت توزیع نیتروژن بر جذب و کارایی مصرف نور در ژنوتیپ¬های سورگوم علوفه¬ای Sorghum bicolor L. Moench)). بوم شناسی کشاورزی, 9(3), 848-861. https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.56944