اداوی ظ., & تدین م. (2016). تأثیر تغییر اقلیم برتولید سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) در منطقه فریدون¬شهر اصفهان I- رشد و نمو. بوم شناسی کشاورزی, 9(4), 1117-1135. https://doi.org/10.22067/jag.v9i4.53529