محلوجی رادم., رضوانی مقدمپ., پارسام., اسدیق., & شاهنوشین. (2019). تنوع زيستي حشرات در بوم¬نظام¬هاي زراعي ارگانيک و رايج گندم (Triticum aestivum L.) و سيب¬زميني (Solanum tuberosum L.) در منطقه فريمان. بوم شناسی کشاورزی, 10(4), 1051-1066. https://doi.org/10.22067/jag.v10i4.45973