محمدپوروشواییر., قنبریا., & فاخریب. (2017). اثر نظام¬های مختلف کوددهی (شیمیایی، زیستی و تلفیقی) بر غلظت عناصر، ویژگی¬های بیوشیمیایی و عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.). بوم شناسی کشاورزی, 9(3), 652-674. https://doi.org/10.22067/jag.v9i3.40529