اردکانی م. (2014). ارزیابی صفات کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت‌ تأثیر کاربرد ازتوباکتر و همزیستی میکوریزایی. بوم شناسی کشاورزی, 6(2), 324-338. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.39372