معین الدینی س. ش. ا., زند ا., کامبوزیا ج., مهدوی دامغانی ع., & دیهیم فرد ر. (2014). ارزیابی مخاطرات زیست محیطی استفاده از حشره ‏کش‏های ثبت شده در ایران با استفاده از شاخص EIQ. بوم شناسی کشاورزی, 6(2), 250-265. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.39367