مجاب قصرالدشتیع., بلوچیح., یدویع., & قبادیم. (2014). تأثیر کاربرد سطوح مختلف کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر غلظت برخی عناصر دانه ذرت شیرین (Zea mays L. saccharata) و خصوصیات خاک در شرایط مرودشت. بوم شناسی کشاورزی, 6(1), 118-129. https://doi.org/10.22067/jag.v6i1.35679