قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., & رضوانی مقدم پ. (2010). استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی. بوم شناسی کشاورزی, 1(2), 117-128. https://doi.org/10.22067/jag.v1i2.2693