قربانی ر., کوچکی ع., جهان م., نصیری م., & رضوانی مقدم پ. (2010). استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایرانI: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی. بوم شناسی کشاورزی, 1(1). https://doi.org/10.22067/jag.v1i1.2660