فریدیف., رمرودیم., گلویم., سیاهسرب., & خاوری خراسانیس. (2013). بررسی تأثیر روش کاشت بر ویژگی های زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام شیرین و فوق شیرین ذرت (Zea mays L.) در شرایط شور. بوم شناسی کشاورزی, 5(2), 188-197. https://doi.org/10.22067/jag.v5i2.24498