چوپان ف., بنایان اول م., اسدی ق., & شباهنگ ج. (2014). تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست-کاغذی. بوم شناسی کشاورزی, 6(2), 383-392. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.22665