زندیه ل., چائی چی م. ر., & احتشامی س. م. ر. (2014). اثر نظامهای مختلف کوددهی (شیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی) بر کیفیت علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن). بوم شناسی کشاورزی, 6(2), 364-372. https://doi.org/10.22067/jag.v6i2.21686