(1)
تهامی زرندی س.; رضوانی مقدم پ.; جهان م. مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان ) (Ocimum Basilicum L. jag 2016, 2, 63-74.